הצטרפות לעגלה

אני/ו הח"מ, (להלן: "המבקש/ים"), מבקש/ים בזאת להצטרף כחבר/ים לאגודה שיתופית "העגלה שמשית – אגודה שיתופית צרכנית בע"מ" (להלן: "האגודה השיתופית") באמצעות רכישת מניה של האגודה השיתופית בסך כולל ומוגבל של 1,500 ₪ (להלן: "המניה").

ידוע לי/נו כי המניה הנרכשת אינה סחירה ו/או ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או למשכון ו/או שיעבוד וכי רק בחלוף פרק זמן מינימלי של שנה (12 חודשים) ממועד הקמת האגודה השיתופית,  המניה תהיה ניתנת לפירעון, בערכה הנקוב לעיל בלבד, ע"י הון האגודה השיתופית הקיים באותה העת, בכפוף לאמור בתקנון והחלטות האגודה השיתופית, כפי שתהיינה מעת לעת.

 

ידוע לי/לנו, כי נכון למועד זה טרם הסתיימה הקמת האגודה השיתופית והכנת מסמכי היסוד שלה ונמסר לי/לנו, כי רק לאחר שאלו יוכנו ויובאו לידיעת כל המבקשים להצטרף לאגודה השיתופית, תהיה לי/לנו שהות בת 7 ימים להודיע בכתב לצוות ההקמה של האגודה השיתופית על כך שאני/ו חוזר/ת/ים מבקשת הצטרפות זו. ככל שלא אבקש/נבקש לחזור בי/בנו מכתב ההצטרפות, יהווה כתב הצטרפות זה בקשה להתקבל לחברות באגודה השיתופית בהתאם לקבוע בתקנון האגודה, לכל דבר ועניין (והתשלומים יגבו ע"י אגודת שמשית, אלא אם אודיע כי ברצוני לשלם בהמחאה/ות).