הצטרפות לעגלה

אני/ו הח"מ (להלן: "המבקש/ים"), מבקש/ים בזאת להצטרף כחבר/ים לאגודה שיתופית "העגלה שמשית אגודה שיתופית צרכנית בע"מ" (להלן: "האגודה השיתופית") באמצעות רכישת מניה של האגודה השיתופית בסך כולל ומוגבל של 1,500 ₪ (להלן: "המניה").

התשלום עבור רכישת המניה יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הנאמנות של העגלה שפרטיו יפורטו בדף הבא אחרי מילוי טופס זה.

ידוע לי/נו כי המניה הנרכשת אינה סחירה ו/או ניתנת להעברה ו/או להמחאה ו/או למשכון ו/או שיעבוד וכי רק בחלוף פרק זמן מינימלי של שנה (12 חודשים) ממועד הקמת האגודה השיתופית,  המניה תהיה ניתנת לפירעון, בערכה הנקוב לעיל בלבד, ע"י הון האגודה השיתופית הקיים באותה העת, בכפוף לאמור בתקנון והחלטות האגודה השיתופית, כפי שתהיינה מעת לעת.

בשליחת טופס זה, אני/אנו מאשר/ים כי קראתי/נו את תקנון האגודה. לקריאת התקנון.

 

י