תקנון

פרק א' - פרטים על האגודה

1 .שם האגודה ומענה
1.1 שם האגודה הוא: העגלה שמשית – אגודה שיתופית צרכנית בע"מ
1.2 המען הרשום של האגודה הוא: ת.ד. 333 שמשית.

2. מטרות האגודה

מטרות האגודה הן:

2.1 ארגון חבריה כאגודה שיתופית בע"מ תוך נקיטת פעולות לשיפור מצבם הכלכלי של חבריה בדרך של הוזלת עלויות צריכת מוצרים שונים לגביהם יחליטו רשויות האגודה המוסמכות.

2.1 לנהל ולהפעיל חנות מכולת בשילוב שירותים צרכניים נוספים ביישוב שמשית.

2.3 ליזום, לפתח ולהפעיל עסקים לתועלתם של חברי האגודה, בכל תחום עליו תחליט האסיפה הכללית.